Graduate Students

Yinyin Qian

Chunlei Qu
กก

Postdoctoral Research Associates

กก

Ruilin Chu

Yong Xu

Xuele Liu


Visitors
Prof. Yongsheng Zhang

Previous Members

กก

Yongping Zhang (Postdoctoral Research Associate, University of Queensland)

Gang Chen (Associate Professor, Shanxi University, China)

Ming Gong (Research Assistant Professor, The Chinese University of Hongkong)
Linghua Wen (Associate Professor, Liaocheng University, China)

Li Mao (Associate Professor, Wuhan University, China)


Group Photo
May 2012 in WSU

https://sites.google.com/site/utdcwz/_/rsrc/1340131782028/codes/zhang-group.jpg

Left to right
Chunlei Qu, Yongping Zhang, Ming Gong, Chuanwei Zhang, Yinyin Qian, Li Mao