Current Members

Graduate Students

Matthew Maisberger

Yichao Zhang

Junpeng Hou
 

Postdoctoral Research Associates

Dr. Haiping Hu

Dr. Xiwang Luo

Dr. Tiansheng Zeng


Visitors

Xiaofan Zou

Dr. Li-Chen Zhao

 

Former Members

Former students

 1. Dr. Chunlei Qu (PhD Summer 2015, now a postdoctoral research associate at JILA, University of Colorado, Boulder)
 2. Dr. Yinyin Qian (PhD Fall 2013, now in Industry)
 3. Xiaoyuan Liu (PhD student in UTDallas)

Former postdoctoral research associates

 1. Dr. Gang Chen (Professor, Shanxi University, China)
 2. Dr. Li Mao (Professor, Wuhan University, China, 2015 China 1000 Professorship for Young Talents (2015青年千人))
 3. Dr. Ming Gong (Professor, University of Science and Technology of China, 2015 China 1000 Professorship for Young Talents (2015青年千人))
 4. Dr. Yongping Zhang (Professor, Shanghai University, 2016 China 1000 Professorship for Young Talents (2016青年千人))
 5. Dr. Kuei Sun (Senior Lecturer, Department of Physics, University of Texas at Dallas)
 6. Dr. Yong Xu (Assistant Professor, Tsinghua University, China, 2018 China 1000 Professorship for Young Talents (2018青年千人)))
 7. Dr. Ruilin Chu (University of Southern California)
 8. Dr. Xuele Liu
 9. Dr. Lei Jiang

 

Former Visiting Scholars

 1. Dr. Linghua Wen (Professor, Yanshan University, China)
 2. Dr. Yongsheng Zhang (Associate Professor, University of Science and Technology of China, China)
 3. Dr. Yan Li (Associate Professor, Eastern China Normal University, Shanghai, China)
 4. Mr. Zhen Zheng (Graduate student at USTC)
 5. Dr. Lin-Cheng Wang (Associate Professor, Dalian Institute of Technology)
 6. Dr. Yu Lan (Associate Professor, Hengyang Normal University)